Văn phòng cố định

Được hỗ trợ đường dây điện thoại riêng cố định, sử dụng chung hoặc riêng số fax, sử dụng miễn phí.

Được hỗ trợ đường dây điện thoại riêng cố định, sử dụng chung hoặc riêng số fax, sử dụng miễn phí.